Komunikacja z Akcjonariuszami

14 grudnia 2023 r.

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402[1] KSH zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Global Cosmed S.A. (jako „Spółki Przejmującej”) ze spółką Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze (dalej jako „Spółka Przejmowana”).Plan połączenia, uzgodniony w dniu 30.11.2023 roku, został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej: https://globalcosmed.marketingplus.pl/relacje-inwestorskie/ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: https://globalcosmed.marketingplus.pl/relacje-inwestorskie/#global-cosmed-group oraz został udostępniony publicznie jako załącznik do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 30.11.2023r.Na stronie internetowej Spółki od dnia 30.11.2023 roku zostały udostępnione, zgodnie z art. 505 § 1 KSH, dokumenty dotyczące połączenia Spółek. Do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Spółek, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwość ich druku.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że z uwagi na dyspozycję art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH:

I. zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,

II. plan połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia, w związku z czym takie dokumenty nie będą udostępniane akcjonariuszom. 

Global Cosmed Group S.A. w najbliższych tygodniach zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podejmowana będzie uchwała o połączeniu Spółek.

30 listopada 2023 r.

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Zarząd Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402[1] KSH zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Global Cosmed S.A. (jako „Spółki Przejmującej”) ze spółką Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze (dalej jako „Spółka Przejmowana”).Plan połączenia, uzgodniony w dniu 30.11.2023 roku, został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej: https://globalcosmed.marketingplus.pl/relacje-inwestorskie  oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: https://globalcosmed.marketingplus.pl/relacje-inwestorskie/#global-cosmed-group Na stronie internetowej Spółki od dnia 30.11.2023 roku zostały udostępnione, zgodnie z art. 505 § 1 KSH, dokumenty dotyczące połączenia Spółek. Do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Spółek, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwość ich druku.Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że z uwagi na dyspozycję art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH:zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,plan połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia, w związku z czym takie dokumenty nie będą udostępniane akcjonariuszom.Global Cosmed Group S.A. w najbliższych tygodniach zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podejmowana będzie uchwała o połączeniu Spółek.

30 listopada 2023 r.

30 listopada 2023 r.

Plan połączenia spółek Global Cosmed S.A. i Global Cosmed Group S.A., przyjęty w dniu 30.11.2023 r.

Załącznik: „Plan połączenia