Ład korporacyjny

Władze spółki

Magdalena Miele

Prezes Zarządu

Magdalena Miele związana jest ze Spółką Global Cosmed Group S.A. (spółką zależną Global Cosmed S.A.) od 1998 r., początkowo na stanowiskach merchandisera i przedstawiciela handlowego, a następnie Dyrektora ds. Handlu i Marketingu, Prokurenta oraz Członka Zarządu. Od 2008 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Global Cosmed Group S.A., a od 2015 r. Prezesa Zarządu. Z dniem 15 stycznia 2016 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Global Cosmed S.A. Wcześniej przez sześć lat zasiadała w Radzie Nadzorczej Global Cosmed S.A. Absolwentka Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi – Zarządzanie i Marketing.

Arthur Mielimonka

Członek Zarządu

Arthur Mielimonka ukończył w 2007 r. studia na Friedrich – Alexander – Universität Erlangen – Nürnberg, Niemcy – kierunek informatyka. Specjalizacja – systemy informatyczne, bazy danych, komunikacja, psychologia, ekonomia.
Przebieg kariery zawodowej Arthura Mielimonka:

2011 – obecnie – Członek Zarządu w Global Cosmed GmbH, Hamburg
2006 – obecnie – Członek Zarządu w spółce Global Cosmed International GmbH, Hamburg
2014 – obecnie – prokurent w spółce Global Cosmed Domal GmbH, Stadtilm
2009 – 2011 – Global Cosmed GmbH, Niemcy – dyrektor zarządzający, prokurent – odpowiedzialność za zarządzanie, IT, finanse, eksport;
2007 – 2008 – Teleca Systems GmbH Nürnberg, Niemcy – konsultant ds. oprogramowania;
2006 – 2007 – Elektrobit Automotive GmbH, Tennenlohe, Niemcy – praktyka zawodowa oraz praca dyplomowa.

Pan Arthur Mielimonka był w okresie od roku 1997 do 15 stycznia 2016 roku, oraz od 20 marca 2017 roku do 27 czerwca 2017 roku, członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.

Pan Arthur Mielimonka włada językiem niemieckim, polskim i angielskim.

Kamil Szlaga

Członek Zarządu

Kamil Szlaga w 2008 r. ukończył Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2007-2008, 2008-2013, 2013-2014 i 2014-2016 zdobywał doświadczenie jako analityk finansowy, kolejno w DCF Consulting sp. z o.o., KBC Securities, Dom Maklerski Banku BPS S.A. i Trigon Dom Maklerski. Z Grupą Kapitałową Global Cosmed związany od 2016 roku. Od 1 kwietnia 2016 r. zastępca dyrektora ds. kontrolingu. Od 1 stycznia 2021 r.  dyrektor ds. kontrolingu finansowego.
18 grudnia 2020 r. – 26 czerwca 2023 r. –  prokurent w Global Cosmed S.A. Od 18 grudnia 2020 r. prokurent w Global Cosmed Group S.A. Od 31 marca 2022 r. AML Compliance Officer w Global Cosmed S.A. i Grupie Kapitałowej Global Cosmed. Od 23 kwietnia 2022 r. prokurent w Global Cosmed domal GmbH w Stadtilm (Niemcy). Od 1 lipca 2023 r. Członek Zarządu Global Cosmed S.A.

Michał Grzegorz Czajka

Członek Zarządu

Michał Czajka związany z Grupą Kapitałową od 2019 jako Członek Zarządu i Managing Director Global Cosmed Group S.A. odpowiedzialny za rozwój biznesu własnych brandów w Polsce i rynkach zagranicznych. Posiada 25 letnie doświadczenie w branży FMCG non-food zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych w tym ponad 15 lat na stanowiskach C-Level Executive. Wcześniej przez wiele lat związany z Grupą Sarantis, wiodącym europejskim producentem marek kosmetycznych, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie: sprzedaży międzynarodowej, marketingu, rozwoju i wprowadzania nowych marek na rynki lokalne i globalne oraz procesów efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jako General Manager na rynku Węgierskim i Polski, poza standardowymi obowiązkami związanymi z funkcją GM, odpowiadał również za zrealizowane procesy akwizycji pod kątem strategicznym i egzekucyjnym, w tym operacyjne połączenie przejmowanych spółek oraz wdrożenia marek w portfolio produktowe. W latach 2015-2019 zasiadał we władzach Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, jako vice-prezes Zarządu, mając bezpośredni wpływ na ogólnopolskie działania na rzecz rozwoju przemysłu kosmetycznego w Polsce.

Dr Andreas Miele

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andreas Miele jest współzałożycielem grupy kapitałowej Global Cosmed oraz głównym autorem sukcesu grupy, poprzez sprawowanie nadzoru właścicielskiego oraz pełnienie funkcji nadzorczych i zarządzających w podmiotach grupy kapitałowej. Swoją aktywność zawodową w branży kosmetycznej i chemicznej rozpoczął w roku 1986, poprzez założenie i prowadzenie własnej spółki „Global Cosmed” GmbH chemische und kosmetische Fabrik w Höttingen. Spółka ta, na początku lat 90-tych, rozpoczęła eksport do Polski produktów pod markami Apart, Bobini, Global, Mister Top. W roku 1991 Andreas Miele przejął kontrolę nad obecną Global Cosmed S.A., zaś w roku 1993 rozpoczął produkcję kosmetyków w Radomiu, na bazie know-how nabytego w Niemczech. Andreas Miele jest Absolwentem Uniwersytetu w Düsseldorfie i doktorem nauk społecznych i ekonomicznych Uniwersytetu w Hamburgu.

Aleksandra Gawrońska

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pani Aleksandra Gawrońska ma wykształcenie wyższe. W 1971 roku ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wydział Finansów i Statystyki, uzyskując tytuł zawodowy magistra. Związana zawodowo z Global Cosmed S.A. od 1994 roku do 15 grudnia 2016 roku. W 1994 roku związała się zawodowo ze spółką Global Cosmed S.A., gdzie rozpoczęła pracę na stanowisku głównego księgowego. W roku 1997 objęła funkcje Dyrektora ds. Finansowych oraz Członka Zarządu. W latach 2001-2006 pełniła obowiązki głównego księgowego, a w latach 2003-2011 prokurenta w spółce Global Cosmed S.A. W latach 2006-2011 pracowała jako Zastępca Dyrektora Finansowego oraz główny księgowy w spółce Global Cosmed S.A. oraz od 2008 do 2011 jako dyrektor ds. finansowych w spółce Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. W okresie od roku 2011 do 15 grudnia 2016 roku pełniła funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Finansowych.

Jolanta Kubicka

Członek Rady Nadzorczej

Od 2010 r. związana z grupą kapitałową Global Cosmed Group. W okresie od 2010 r. do 2014 r. pełniła funkcję Doradcy ds. Finansowo – Księgowych w Global Cosmed Group S.A., zaś od 2014 r. do 2016 r. – funkcje Głównego Księgowego w Global Cosmed S.A. Wcześniej pracowała na stanowisku Dyrektora Finansowego w spółce Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A., a następnie Grupy Kolastyna S.A. W latach 2008 – 2010 pełniła funkcję Członka Zarządu tej spółki. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. W 1991 roku uzyskała tytuł biegłego rewidenta. Posiada bogate doświadczenie w obszarze sprawozdawczości finansowej oraz controllingu.

Miłosz Wojszko

Członek Rady Nadzorczej

Pan Miłosz Mariusz Wojszko ma wykształcenie wyższe. W 1999 roku ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, uzyskując tytuł magistra prawa. W latach 2008-2011 ukończył aplikację rzecznikowską i po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego został wpisany na listę rzeczników patentowych. W latach 1996-2001 Pan Miłosz Wojszko był zatrudniony na stanowisku Prawnik w spółce ABW Sp. z o.o. / Urbańscy sp.j. Pan Miłosz Wojszko od 2002 r. jest związany zawodowo z Emitentem oraz spółkami grupy kapitałowej Emitenta. Był zatrudniony w latach 2002-2008 jako Specjalista ds. prawnych w spółce GLOBAL COSMED S.A., w latach
2008-2014 jako Specjalista ds. prawnych oraz Rzecznik Patentowy (od 2011 r.) w spółce GLOBAL COSMED GROUP Sp. z o.o. sp.k. oraz od 2014 do chwili obecnej jako Specjalista ds. prawnych oraz Rzecznik Patentowy w spółce GLOBAL COSMED GROUP S.A. Pan Miłosz Wojszko pełnił funkcję członka rady nadzorczej w latach
2008-2012: jako członek rady nadzorczej w spółce GLOBAL SERVICE Sp. z o.o., w latach 2011-2017 jako członek rady nadzorczej w spółce Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o, w dniach 28 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r. jako członek Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. Pan Miłosz Wojszko złożył oświadczenie, iż nie posiada akcji w spółce Global Cosmed S.A., oraz iż jego działalność prowadzona poza Global Cosmed S.A nie jest działalnością konkurencyjną, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Miłosz Mariusz Wojszko nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Michał Okoniewski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Okoniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość.
W roku 2004 złożył egzamin dyplomowy w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, uzyskując kwalifikacje biegłego rewidenta. W roku 2013 ukończył studia podyplomowe – metody Wyceny Rynku Kapitałowego. W latach 1998 – 2000 zdobywał doświadczenie zawodowe na stanowisku Asystent Biegłego Rewidenta w Misters Audytor Sp. z o.o. W latach 2000 – 2010 współpracował z Deloitte Audyt Sp. z o.o., w tym od 2005 na stanowisku Managera. W latach 2000 – 2009 prowadził szereg szkoleń technicznych z zakresu metodologii badania sprawozdań finansowych oraz szkoleń z zakresu polskich przepisów rachunkowych oraz MSSF. Jest autorem publikacji poświęconych MSSF oraz polskim przepisom rachunkowym. Od grudnia 2010 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą MOK AUDYT MICHAŁ OKONIEWSKI.

Skład Komitetu Audytu działającego w ramach struktury Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A.:

Michał Okoniewski – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny

 

Aleksandra Gawrońska – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu, członek niezależny

 

Dr Andreas Miele – Członek Komitetu Audytu, członek zależny

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Dokumenty korporacyjne

Raporty EBI