Zrównoważony rozwój

Kodeks Etyki

Kodeks etyki Dr. Miele Cosmed Group S.A. jest naczelną regulacją wewnętrzną przyjmowaną dobrowolnie przez organizację w obszarze etyki biznesu. Zawiera wartości i postawy, którymi kieruje się cała organizacja i których poszanowania oczekujemy od wszystkich interesariuszy. Wartości te stanowią DNA naszej organizacji a odwoływanie się do naszych wartości i postaw pozwala nam podejmować właściwe decyzje każdego dnia. Kodeks jest punktem wyjścia, źródłem dla wszystkich regulacji wewnętrznych, w tym z obszaru Compliance.

Jesteśmy zgranym, ambitnym i skutecznym zespołem, który ceni zawodowe wyzwania. Innych traktujemy tak, jak sami chcemy być traktowani: w sposób uczciwy, sprawiedliwy, poprzez okazywanie wzajemnego szacunku i tolerancji. Przyjmując ten Kodeks chcemy ułatwić codzienne działania i podejmowanie właściwych decyzji.

Dokument został stworzony dzięki zaangażowaniu Zarządu i uwagom zebranym w czasie warsztatów wśród wszystkich pracowników. Jako podstawę do stworzenia Kodeksu przyjęte zostały również obowiązujące i uznane na świecie normy określające prawa człowieka i prawa pracownicze. Chcemy rozwijać się w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dlatego też zobowiązujemy się do postępowania zgodnego z zapisami m.in. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Zapraszamy do zapoznania z Kodeksem Etyki Dr. Miele Cosmed Group S.A.:

 1. Słowo wstępne
 2. Jak powstawał Kodeks Etyki?
 3. Kogo dotyczy Kodeks Etyki?
 4. O nas – nasz misja, wizja, wartości i postawy
 5. Relacje z Klientami i Konsumentami
 6. Relacje z akcjonariuszami, udziałowcami i innymi inwestorami
 7. Relacje w miejscu pracy
 8. Stosunki z Dostawcami
 9. Relacje z Konkurencją
 10. Relacje z władzami i społecznościami lokalnymi
 11. Stosunek do środowiska naturalnego
 12. Relacje z otoczeniem politycznym
 13. Zamówienia publiczne
 14. Relacje z międzynarodowym biznesem
 15. Relacje z mediami i opinią publiczną
 16. Sankcje w przypadku nieprzestrzegania reguł Kodeksu Etyki
 17. Zgłaszanie naruszeń zasad Kodeksu Etyki
 18. Wdrażanie i weryfikacja Kodeksu Etyki