Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lutego 2024 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 8 lutego 2024 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2022r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 października 2021 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 4 października 2021 roku (poniedziałek) na godzinę 11.00 nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2021 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 roku (środa) na godzinę 11.00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach.

14 grudnia 2020 (godz.11:00)

Zarząd GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 14 grudnia 2020 roku (poniedziałek) na godzinę 11.00 nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom.
Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach.

31 sierpnia 2020 (godz. 11:00)

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. („Spółka”), zawiadamia niniejszym o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3. Treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty, z możliwością ich pobrania, znajdą Państwo poniżej.
Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach.

Dywidenda

Zarząd Global Cosmed S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2020 r. podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej na lata 2020-2023.

Zarząd Spółki, corocznie wnioskować będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy w wysokości nie niższej niż 35% skonsolidowanego zysku netto.

W swojej rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Zarząd każdorazowo będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki, mające wpływ na wysokość dywidendy podlegającej wypłacie:

  1. potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Global Cosmed,
  2. politykę akwizycyjną prowadzoną przez Spółkę i dostępne w związku z tym finansowanie,
  3. potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Global Cosmed uzależnione od aktualnych
    i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych,
  4. wysokość zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia,
  5. zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących finansowania działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Global Cosmed, w szczególności umów kredytowych,
  6. wpływy z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę od jej podmiotów zależnych,
  7. optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Global Cosmed,
  8. kowenanty zawarte w umowach z instytucjami finansującymi.

Zarząd informuje, iż nie wyklucza w przyszłości podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia stosowanej w Spółce polityki dywidendowej w odniesieniu do roku, w którym wystąpi nadzwyczajna sytuacja skutkująca trudnościami ekonomiczno- finansowymi Spółki.

Decyzję o podziale zysku, w tym o wypłacie i wysokości dywidendy, podejmuje każdorazowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku.

polityka dywidendowa_16.11.2020